Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

"Κεράσματα δια χειρός...μικρών και μεγάλων!"

Εδώ και μέρες είχαμε κανονίσει με τους γονείς της Α' τάξης  να ετοιμάσουμε τα κεράσματα της Χριστουγεννιάτικης γιορτής που, πέρα από τα γλυκά, ήταν και μία ευκαιρία να μας επισκεφτούν στο χώρο που περνάμε τόσες ώρες καθημερινά!
[Η δασκάλα της τάξης: Ρούλα Μπλέτσου]


Η συνέχεια στην...Πρώτη Κασετίνα!
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικη Δράση (αιωρούμενες ευχές)


Οι Μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης γεμίζουν με χριστουγεννιάτικες ευχές στα γαλλικά την αυλή και τον προθάλαμο του Σχολείου.
Αντώνης Χασάπης, καθηγητής γαλλικών


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση09-12-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ.) καλεί δημόσιες σχολικές μονάδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών καθώς και στο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω .

1. ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης μορφής αξιολόγησης που επιτρέπει τη διαμόρφωση παιδαγωγικών πρακτικών με έμφαση στη συνεχή ενθάρρυνση και ενίσχυση των μαθητών/τριών, την ολόπλευρη ανάπτυξη, την εξατομικευμένη και αναλυτική ανατροφοδότηση, τη συνεργατική και κοινωνική μάθηση, τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και την ουσιαστική ισότητα ευκαιριών.

Ειδικότερα, επιδιώκονται τα εξής:
 • η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών των μαθητών/τριών
 • η υποστήριξη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών/τριών
 • η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου που επιτελούν, να τροποποιούν ανάλογα τις πρακτικές τους και να έχουν τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας, μέσω παροχής επίκαιρης, λεπτομερούς και εξειδικευμένης (ως προς τον αποδέκτη) ανατροφοδότησης που προτείνει τρόπους βελτίωσης των αδυναμιών
 • η αξιοποίηση της αξιολόγησης ως μαθησιακής διαδικασίας
 • η αξιοποίηση ποικιλίας αξιολογικών τεχνικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών αξιολογικών δεδομένων για το εύρος των μαθησιακών επιτευγμάτων που αποτιμάται
 • η διαμόρφωση συναντίληψης μεταξύ συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.
 • η αξιολόγηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/τριών

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο της δράσης είναι η προετοιμασία της εισαγωγής συστήματος Περιγραφικής Αξιολόγησης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέσω της επιλογής τουλάχιστον 65 δημόσιων σχολικών μονάδων (13 Νηπιαγωγείων, 26 Δημοτικών, 26 Γυμνασίων), οι οποίες θα λειτουργήσουν ως «πιλοτικά σχολεία». Οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα αποτελέσουν τους συν-διαμορφωτές του συστήματος, καθώς η συμμετοχή τους και η ανατροφοδότηση που θα παρέχουν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:
 • Εισαγωγική επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες (μέλη ΔΕΠ, στελέχη του ΙΕΠ κ.λπ.) σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους (ειδικότητας ή/και παιδαγωγικής ευθύνης) σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της περιγραφικής αξιολόγησης.
 • Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων περιγραφικής αξιολόγησης παράλληλα με την ποσοτική αξιολόγηση/βαθμολόγηση στις τάξεις τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων και των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων.
 • Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.
 • Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα (2-3 φορές κατά το σχολικό έτος), σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.
 • Συμμετοχή με τον ρόλο του πολλαπλασιαστή κατά την περιορισμένη επέκταση της εφαρμογής του συστήματος (π.χ. στις όμορες σχολικές μονάδες), το επόμενο σχολικό έτος 2017-18, καθώς και κατά τη γενίκευση του συστήματος μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής (από το σχολικό έτος 2018-19)
 • Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.
Επισημαίνονται τα εξής:
Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Η πιλοτική εφαρμογή θα λειτουργήσει παράλληλα με το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης των μαθητών.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική γενίκευση της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι η πρόταση για το τελικό πλαίσιο θα αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς της δράσης.
Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της πιλοτικής φάσης ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργής εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:
 1. σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κατά προτίμηση ομόφωνη ή τουλάχιστον κατά πλειοψηφία
 2. αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικο-οικονομικής στρωματοποίησης,
 3. αριθμός μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλία μεγεθών σχολικής μονάδας.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του ζητούμενου σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος σχολικών μονάδων, μπορούν να επιλεγούν περισσότερες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και όμορων ΠΔΕ.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/dassessment), επισυνάπτοντας το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή του Myschool.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στα τηλέφωνα: 213 1335 405/-406

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Δραστηριότητες της Α τάξης


Δραστηριότητες και παιχνίδια των μαθητών/τριών της Α' τάξης στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά!
[Η δασκάλα της τάξης: Ρούλα Μπλέτσου]

"Ένα παράξενο λάπτοπ"
Περισσότερα ΕΔΩ

"3 Δεκεμβρίου:Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία"

Περισσότερα ΕΔΩ

"Παιχνίδι με τα ευρώ"
Περισσότερα ΕΔΩ
Πηγή: Πρώτη Κασετίνα


Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

"Ομαδική εργασία για το σπίτι: ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ!"

Από την αρχή της χρονιάς η Α' τάξη είχε προγραμματίσει σε κάθε τρίμηνο να πραγματοποιηθούν ομαδικές εργασίες!
Η ιδιαιτερότητα των εργασιών ήταν ότι έπρεπε να γίνουν σε ομάδες των 4 ατόμων και σε ώρες εκτός σχολείου, σε χώρο της επιλογής τους ύστερα από συνεννόηση, πχ. σε κάποιο σπίτι!
[Η δασκάλα της τάξης: Ρούλα Μπλέτσου]


Η συνέχεια στην...Πρώτη Κασετίνα!

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού - 20 Νοεμβρίου

Οι μαθητές της Ε' τάξης, στο μάθημα των γαλλικών συζητούν και δημιουργούν για την ''Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού''. Τέλος, με τα έργα τους φτιάχνουν ένα μεγάλο πανό στον διάδρομο του Σχολείου. Αντώνης Χασάπης, καθηγητής γαλλικών.
Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Πολυτεχνείο 1973

1ο Δημοτικό Σχολείο Κασσάνδρειας!
Με τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης, στο μάθημα των γαλλικών τιμούμε το Πολυτεχνείο και τον αγώνα εκείνων των φοιτητών για ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Πόσο επίκαιρο!
Αντώνης Χασάπης, καθηγητής γαλλικών

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην εκδήλωση του σχολείου για την 43η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973
Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ για τη λειτουργία των σχολείων την 17η Νοέμβρη

Εκδρομή στους Μυστικούς Κόσμους του Ευγ. Τριβιζά!

Σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' και Β' τάξης επισκέφθηκαν τους Μυστικούς Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά στη ΔΕΘ.
Μικροί και μεγάλοι εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση του θεματικού αυτού πάρκου!

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ρούλα Μπλέτσου (Α' τάξη)
                                             Ελίνα Γεωργιάδου (Β' τάξη)